Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Việt Nam Viet Nam power joint stock company

Siêu thị nồi hơi

Bông bảo ôn

Bông cách nhiệt 1 (Bông bảo ôn)

Bông cách nhiệt 2 (Bông bảo ôn)

Bông cách nhiệt 3 (Bông bảo ôn)

Bông cách nhiệt 4 (Bông bảo ôn)

Bông cách nhiệt 5 (Bông bảo ôn)

Bông cuộn

Bông kiện tỷ trong 40, 50, 60, 80, 100, 120kg/m3

Bông thủy tinh định hình 1

Các loại bông cách nhiệt (Bông bảo ôn)