Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Việt Nam Viet Nam power joint stock company

Siêu thị nồi hơi

Đồng hồ

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất 2

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất 3

Đồng hồ 1

Áp kế 1

Áp kế 2

Áp kế 3

Áp kế 4

Áp kế 6

Áp kế 8

Áp kế 9

Đồng hồ đo nhiệt độ 1

Đồng hồ đo nhiệt độ 4

Đồng hồ đo nhiệt độ 5

Đồng hồ đo nhiệt độ 6

Đồng hồ đo nhiệt độ 7

Đồng hồ đo nhiệt độ 12

Đồng hồ đo nhiệt độ 13

Đồng hồ đo nhiệt độ 14

Đồng hồ đo nhiệt độ 15

Đồng hồ đo nhiệt độ 16

Đồng hồ đo nhiệt độ 17

Đồng hồ đo nhiệt độ 18

Đồng hồ đo nhiệt độ 19

Đồng hồ đo lưu lượng hơi 1