Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Việt Nam Viet Nam power joint stock company

Siêu thị nồi hơi

Đồng hồ

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất 1

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất 2

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, áp suất 3

Đồng hồ 1

Áp kế 1

Áp kế 2

Áp kế 3

Áp kế 4

Áp kế 5

Áp kế 6

Áp kế 7

Áp kế 8

Áp kế 9

Đồng hồ đo nhiệt độ 1

Đồng hồ đo nhiệt độ 2

Đồng hồ đo nhiệt độ 4

Đồng hồ đo nhiệt độ 5

Đồng hồ đo nhiệt độ 6

Đồng hồ đo nhiệt độ 7

Đồng hồ đo nhiệt độ 8

Đồng hồ đo nhiệt độ 10

Đồng hồ đo nhiệt độ 11

Đồng hồ đo nhiệt độ 12

Đồng hồ đo nhiệt độ 13