Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Việt Nam Viet Nam power joint stock company

Siêu thị nồi hơi

Bồn chứa (bể chứa)

Bồn chứa dầu, bồn dầu

Bồn chứa dầu (bồn dầu) 2

Bồn chứa thực phẩm

Bồn chứa nước (bể chứa nước)