Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Việt Nam Viet Nam power joint stock company

Siêu thị nồi hơi

Gioăng

Bìa Amiang 2ly, 3ly, 4ly,5ly

Các loại găng

Dây Amiang chì 1

Dây Amiang chì 2

Dây Amiang chì 3

Dây Amiang FI 8,10,12,14,16

Găng chì FI 6 đến FI 25

Gioăng mặt bích 1

Gioăng mặt bích 2

Gioăng mặt bích 3

Gioăng mặt bích 4

Gioăng mặt bích 5

Gioăng mặt bích 6

Gioăng mặt bích 7

Gioăng mặt bích 8

Gioăng mặt bích 9

Gioăng mặt bích 10

Gioăng mặt bích 11

Giăng Teflon loại 1,2,3,4,5ly

Giăng Teflon

Tấm Amiang 1

Tấm Amiang 2

Tấm Amiang 3

Tấm Amiang 4

Tấm Amiang 5